خانواده ای از عشق...

 

خانواده ای از عشق،که در آن عاشق پدر است و معشوق مادر و عشق

فرزند...

خانواده ای از کلمه،در آن خدا پدر است و مریم مادر و مسیح فرزند...

خانواده ای مورد سوگندخدا...که سوگند به مرکب و سوگند به قلم و سوگند به

آنچه می نویسند....

دوست داشتن از عشق برتر است...عشق جوششی یک جانبه است...

به معشوق نمی اندیشد که کیست؟!

امّا دوست داشتن در روشنائی ریشه می بندد و در زیر نور،سبز می شود و

رشد می کند...

و از این روست که همواره پس از آشنائی پدید می آید...

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن ، عشق

بینائی را   می گیرد و دوست داشتن می دهد...

 

عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن ،عشق غذا خوردن یک

گرسنه است و دوست داشتن ...                                                                                                                   

 همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن...!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
فرشته

عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن ،عشق غذا خوردن یک گرسنه است و دوست داشتن ... [گل]

فرشته

جان عاشق بر روی درختی کندم نشان عشق شیرابه ای آمد برون نشان جان عشق شرمنده به راه خود رفتم ..[گل]