بیا مهدی شب هجران سحرکن

عزیز دیدنت رابهانه بسیار داریم اما بها نه....

درکودکی خوانده بودیم آن مرد درباران آمد....

غافل از اینکه تا آن مرد نیاید باران نمی بارد.....

یامهدی...مولای من....

اگرتو نیایی سیلی ظالمان همیشه برگونه مظلومان می خورد و صدای ظالم همه جا به گوش می رسد....

/ 0 نظر / 79 بازدید