تیک تاکهای مهربانی

کمی زودبود،ولی...دعایت گرفت مادربزرگ!!! پـــیـــرشــدم

کهنسالان.!
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
 

بنابر آنچه در تاریخ زندگی آدمی آمده است،کسان زیادی طول عمر ۵٠٠ سال و بیشتر داشته اند.

بهاربیست                   www.bahar20.sub.ir

١.مریم (ع)،حمیر بن سبأ،عامربن ضرب،یحابر مالک بن عدد،حارثه فرزند عبید کلبی،و

هوشنگ فرزند کیومرث،هر کدام ۵٠٠ سال زیسته اند.

٢.یکی از پادشاهان هند به نام «فیروزای» ۵٣٧ سالو حام فرزند نوح ۵۶٠ سال عمر کرده

است.

٣.رستم،ابوهبل فرزند عبدا...،قسّ بن ساعده،هریک ۶٠٠ سال عمر کرده اند و طول عمر

هود(ع) ۶٧٠ سال دانسته شده است.

۴.هبل فرزند عبدا... کنانه، نفیل فرزند عبدا...، مصرایم نوۀ نوح،ذو سرح،لمک نوۀ

ادریس،هر کدام ٧٠٠ سال عمر کرده اند.طول عمرگرشاسب ٧٠۵ سال،سلیمان (ع) ٧١٢

سال،جمشید ٧١۶ سال،لود فرزند مهلائیل ٧٣٢ سال و لامک ٧٧٧ سال بوده است.

۵.طول عمر کسانی چون ؛عمرو بن عامر ٨٠٠ سال،غابر ٨٧٠ سال و مهلائیل ٨٩۵ سال

ذکر شده است.

۶.قنیان ٩١٠ سال،شبث ٩١٢ سال،عدیم از پادشاهان مصر ٩٢۶ سال،حواء ٩٣١

سال،یارد ٩۶٢ سال و انوش ٩۶۵ سال.

٧.کیومرث،تهمورث،یوشالفرس،بیوراسف و فریدون هر یک هزار سال.

٨.ضحّاک ١٢٠٠ سال.

٩.بنیان گذار جشن مهرگان  ٢۵٠٠ سال.

١٠.دومغ(جد عزیز مصر) و ذوالقرنین هر کدام ٣٠٠٠ سال .

١١.عاد و لقمان هر یک ٣۵٠٠ سال.

١٢.عوج فرزند عناق، ٣۶٠٠ سال.

 

خوب نظرتو بگو تا ادامه قضیه رو برات بنویسم..